Příloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Sb.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy


1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne .............. (doplňte dle pokynů v bodě 1)
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese .............. (doplňte podle pokynů v bodě 2). Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali.
(Pokud umožňujete spotřebitelům odstoupit od smlouvy prostřednictvím svého webového sídla, doplňte text podle pokynů v bodě 3)
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve (tento text neuvádějte v případě smluv, u kterých nabízíte vyzvednutí zboží v případě odstoupení od smlouvy).
(Doplňte dle pokynů v bodě 4)
(Doplňte dle pokynů v bodě 5)
Pokyny k vyplnění:
1. Doplňte jeden z textů uvedených níže v uvozovkách:
a) v případě smlouvy o službách nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči: "uzavření smlouvy.";
b) v případě smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží: "kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.";
c) jestliže se zboží objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně: "kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, který byl dodán jako poslední.";
d) pokud se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů: "kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete poslední díl nebo kus.";
e) jestliže se zboží dodává opakovaně v určeném období: "kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete první dodané zboží.
2. Doplňte Vaše obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, popřípadě i telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu.

3. Pokud umožníte spotřebiteli vyplnit a zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy prostřednictvím svého webového sídla, doplňte následující text: "Pokud máte zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky [vložte adresu webového sídla]. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (například e-mailem). "

4. V souvislosti s dodáním zboží informujte spotřebitele, jak lze vrátit zboží v případě odstoupení od smlouvy:
a) doplňte způsob vrácení zboží
- "Zboží vyzvedneme." Nebo
- "Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na naši adresu nebo předejte ...... [pokud jste na převzetí zboží zplnomocnily určitou osobu, doplňte její jméno a adresu osoby] nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. ";
b) doplňte informaci o úhradě nákladů na vrácení zboží
- "Náklady na vrácení zboží ponese my.";
- "Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete.";
- Pokud při smlouvě uzavřené na dálku nenabízíte, že budete nést náklady na vrácení zboží a zboží vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou: "Přímé náklady na vrácení zboží ve výši? EUR [doplňte částku]. "; nebo pokud náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem: "Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete. Předpokládaný odhad těchto nákladů je ...... EUR [vložte částku]. "; nebo
- Pokud zboží v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory prodávajícího vzhledem k jeho povaze nemůže být odeslán zpět prodávajícímu poštou a byl dodán spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy: "Zboží vyzvedneme na vlastní náklady." A
c) doplňte informaci o odpovědnosti spotřebitele za škodu vzniklou na vráceném zboží: "Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží."

5. V případě smlouvy o službách doplňte toto: "Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, máte povinnost uhradit nám cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy jste nám oznámili Vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.".

Produkt byl přidán do seznamu přání
Přidat k porovnání