Ochrana osobních údajů

Osobní údaje

 • Osobními údaji jsou údaje týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, přičemž takovou osobou je osoba, kterou lze určit přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru nebo na základě jedné či více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou, fyziologickou, psychickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
 • Prodávající jako provozovatel, který připravuje zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby, před získáním osobních údajů v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") předem oznamuje dotčené osobě zákonem vyžadované údaje přímo na znění souhlasu dotčené osoby.
 • Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím, které se uskutečňují na žádost kupujícího a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je spotřebitelem je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je podnikatelem je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.
 • Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky udělit prodávajícímu svůj souhlas ve smyslu § 11 odst. 1 a násl. Zákona o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího za účelem předávání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Zde jsou uvedeny aktuální informace o zpracovatelích osobních údajů a případně budou stejně poslány kupujícímu na jeho žádost.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Práva dotčené osoby

 • Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané;

b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod Zákona o ochranně osobních údajů; při vydání rozhodnutí podle § 28 odst. 5 Zákona o ochraně osobních údajů je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací; 

c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování; 

d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení;

g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona; 

h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

 • Dotčená osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele zamítat

a) zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci; 

b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů pro účely přímého marketingu v poštovním styku; nebo

c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 • Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) Zákona o ochraně osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněna, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.
 • Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejího osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotčenou osobu do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby.
 • Pokud dotčená osoba uplatní své právo

a) písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání;

b) osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě;

c) u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat provozovateli bez zbytečného odkladu.

 • Dotčená osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
 • Pokud dotčená osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotčená osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.
 • Kupující je seznámen s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat. Jednotlivé cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookie.
Produkt byl přidán do seznamu přání
Přidat k porovnání